เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่พบปะส่วนราชการอำเภอลี้ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด พร้อมรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:57

                วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอลี้ โดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม

                 โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าชมบูธจากผู้ประกอบการของดีอำเภอลี้ อาทิ ผ้าฝ้ายทอมือ จากกลุ่มทอผ้า บ้านปวงคำ อำเภอลี้ ภาพวาดจากกลุ่มช่าง ๔ หมู่ เพื่อมรดกล้านนา จากสถาปนิก วิศวกร มัณฑนากร ภูมิสถาปัตย์ฯ ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงิน จากพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ปลาแห้ง ปลาแดดเดียว จากกลุ่มเกษตรกรตำบลก้อ อำเภอลี้ สวนปิ่นปุปผา นำผลิตภัณฑ์จากผลอโวคาโด้มาจำหน่าย และการจัดแสดงโมเดลระบบการใช้น้ำแก่พืชอีกด้วย

                นายอำเภอลี้ กล่าวว่า อำเภอลี้มีพื้นที่กว้างขวางเกือบครึ่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,702.12 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และยังมีโบราณสถานหลายแห่งน่าเที่ยวชม สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่สูง ส่วนมากเป็นภูเขาต้นน้ำลำธารหรือลำห้วย แม่น้ำหรือลำห้วยเกือบทุกสายไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำลี้ แล้วไหลลงสู่แม่น้ำปิงที่บ้านวังสะแกง เขตอำเภอเวียงหนองล่อง แม่น้ำลี้เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านจากทางทิศใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือโดยผ่าน 4 อำเภอของจังหวัดลำพูน ได้แก่ อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอเวียงหนองล่อง แม่น้ำลี้จึงเปรียบเสมือนเส้นโลหิตสายใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตทั้ง 4 อำเภอ
อำเภอลี้แบ่งการปกครองส่วนท้องถิ่น ออกเป็น 10 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลวังดิน เทศบาลตำบลแม่ตืน เทศบาลตำบลลี้ เทศบาลตำบลดงดำ เทศบาลตำบลศรีวิชัย เทศบาลตำบลก้อ เทศบาลตำบลป่าไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
                ด้านอุปสรรค์และปัญหาในการดำเนินงานต่างๆ ของอำเภอลี้ มีจำนวน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1. ปัญหาเรื่องของน้ำ ซึ่งจะมีปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำทางการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่หลายแห่ง แต่ก็มีปัญหาตามมาคือไม่สามารถที่จะมีน้ำกักเก็บในอ่างน้ำขนาดใหญ่ได้เพราะมีปัญหาจากแหล่งต้นน้ำ และส่วนในห้วงฤดูฝนก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับอุกภัย 2. การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทำกิน อำเภอลี้มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ ประชาชนจึงประสบปัญหาการขาดเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ดินทำกิน ประชาชนจึงประสบปัญหาพื้นที่กำกินที่มีจำนวนน้อยมาก 3. พื้นที่ป่าในอำเภอลี้มีจำนวนมากจึงมีการบุกรุกป่าจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้ในการทำการเกษตรเป็นจำนวนมาก สภาพป่าจึงมีความเสื่อมโทรม จึงเป็นปัญหาต่อแหล่งต้นน้ำตามมา

               ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเป็นการพบปะส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่ พร้อมทั้งเป็นการมอบนโยบาย แนวทางในการดำเนินงาน และร่วมรับฟังถึงปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน ตามนโยบายหลัก 12 ด้านของรัฐบาล อาทิ การป้องกันเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความมั่นคง และปลอดภัยของประเทศ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก และ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม และประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย 1. มุ่งเน้นการพัฒนาเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ 3.เมืองเกษตรสีเขียว 4.เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และประเด็นที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต.

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 ก.ย. 2566, 11:34

       วันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านธิเมืองสามไต สำนักงานเทศบา...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 2 8 2 9 5

今天

数量

23

这星期

数量

1480

这月

数量

3558

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]