เลือกภาษา ::
วันที่(26 สิงหาคม 2564) ที่ห้องประชุมจามเทวี สาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2564 เพื่
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 26 ส.ค. 2564, 13:40

                วันที่(26 สิงหาคม 2564) ที่ห้องประชุมจามเทวี สาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2564  เพื่อให้มีการติดตามสถานการณ์ความมั่นคง รับทราบปัญหาสำคัญด้านต่างๆ ของจังหวัดลำพูน รวมถึงติดตามการปฏิบัติงานในครั้งที่ผ่านมาและแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำเสนอแนวทางดำเนินงาน  โดยมี  พันเอก โรมรัน  ชูก้าน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน (ฝ่ายทหาร) นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 สำหรับระเบียบวาระที่สำคัญในที่ประชุม ประกอบด้วย  การชี้แจงเรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัย หรือ ด้านอื่นๆที่เห็นสมควร ,  เรื่อง การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าที่ผ่านมาและเตรียมแผนการปฏิบัติในปีต่อไป,  เรื่อง สถานการณ์ทางด้านการเกษตร และภัยพิบัติทางการเกษตร,  เรื่อง สถานการณ์น้ำและแนวทางดำเนินงาน, เรื่อง สถานการณ์แรงงานในพื้นที่และการควบคุมโรค,  เรื่องสถานการณ์ราคาผลผลิตที่สำคัญเช่น ลำไยและแนวทางการดำเนินงาน,  เรื่อง สถานการณ์โรคติดต่อ โควิค-19 และแนวทางการดำเนินงาน,  เรื่อง การจัดการด้านมลพิษจากโรงงาน และด้านมาตรการควบคุมโรค, นายอำเภอ ในพื้นที่ ชี้แจงสถานการณ์ที่สำคัญในพื้นที่
              ด้าน นายสุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนมียอดสะสมผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 26 สิงหาคม 2564  สะสม 1,091 ราย ยอดสะสมของผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 11 ราย  อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 260 ราย แบ่งเป็น ใน รพ.ลำพูน 50 ราย  รพ.สนามเวียงยอง 101 ราย  รพ.สนามป่าซาง 49 ราย รพ.อื่นๆ 60 ราย และ รักษาหายแล้ว 820 ราย
 ด้านสถานการณ์เตียงในการรองรับของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดลำพูน (ข้อมูลวันที่ 26 สิงหาคม 2564) จังหวัดลำพูนมีเตียงผู้ป่วยในส่วนของภาครัฐ มีจำนวน  401 เตียง ใช้ไปแล้ว 212 เตียง คิดเป็นร้อยละ 52.87%  ยังมีเตียงว่างอยู่ 189 เตียง คิดเป็น  47.13%   เตียงผู้ป่วยในส่วนของภาคเอกชน มีเตียงทั้งหมด 101 เตียง  ใช้เตียงไปแล้ว 49 เตียง คิดเป็น 48.15% ยังมีเตียงรองรับผู้ป่วยได้อีก 52 เตียง คิดเป็น 51.49 %
              ด้าน นางสาวทัตขวัญ สุรินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการฯ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ประกอบด้วยสถิตแรงงานต่างด้าวทุกประเภท มาตรา 59  ประเภททั่วไป นายจ้าง/สถานประกอบการ 52 แห่ง แรงงานต่างด้าว 101 คน   MOU นำเข้า นายจ้าง/สถานประกอบการ 90 แห่ง แรงงานต่างด้าว 379 คน  MOU ตามมติ ครม. นายจ้าง/สถานประกอบการ 2,102 แห่ง แรงงานต่างด้าว 8,048 คน ,    มาตรา 62 ส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่นๆ  นายจ้าง/สถานประกอบการ 56 แห่ง แรงงานต่างด้าว 176 คน  และ มาตรา 63 ชนกลุ่มน้อย   นายจ้าง/สถานประกอบการ 604 แห่ง แรงงานต่างด้าว 1,230 คน
 สำหรับ รายงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง ผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) และผู้ติดตาม ขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 3,114  คน  แยกเป็น 1. แรงงานต่างด้าวมีนายจ้าง 2,891 คน   2. แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีนายจ้าง 223 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564)
                ในส่วนของการดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนมีความผิดมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัดในพื้นที่จังหวัดลำพูน นายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 6 แห่ง เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวรวมทั้งสิ้น 31 คนได้แก่ แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา จำนวน 9 คน และแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 22 คน  สำหรับผลการตรวจสอบ จับกุม และดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ปีงบประมาณ 2564 ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 264 แห่ง แรงงานต่างด้าว จำนวน 1,771 คน ดำเนินคดีกับนายจ้าง/สถานประกอบการที่กระทำความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2561และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 8 แห่ง และแรงงานต่างด้าว จำนวน 42 คน

推荐新闻
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 2 9 9 2 1

今天

数量

1

这星期

数量

855

这月

数量

4366

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]