เลือกภาษา ::

วันพุธ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายสมาน กองแก้ว

ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสมาน กองแก้ว 06:30 น. สภากาแฟ ครั้งที่ 9/2566 อาคารฮอมบุญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อบจ.ลพ.และทม.ลพ. : เจ้าภาพ
09:30 น. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม kick off การพัฒนาพื้นที่สู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วัดป่าวิสุทธิญาณมงคล บ้านดอยแก้ว ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา อำเภอแม่ทา
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฯ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566 ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ปกครอง
พิมพ์
***

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]