เลือกภาษา ::

วันพุธ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายชาตรี กิตติธนดิตถ์

ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ 09:30 น. ร่วมประชุมตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (นายภาสกร บุญญลักษม์) ห้องประชุมจามเทวี สนจ.(กยพ.)
09:30 น. ประชุม ก.จ.จ.ลพ. ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือนมิถุนายน ห้องประชุมหริภุญชัย สถจ./จ่าจังหวัด
13:30 น. ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6/2564 ห้องประชุมจามเทวี สนง.คลัง/สมต.จ.ร่วมประชุม
พิมพ์

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 4 3 8 8 9

วันนี้

จำนวน

21

สัปดาห์นี้

จำนวน

648

เดือนนี้

จำนวน

1594

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]