เลือกภาษา ::

วันพุธ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายสันติธร ยิ้มละมัย

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย 06:30 น. สภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/2566 อาคารฮอมบุญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อบจ.ลพ./ทม.ลพ. (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย)
09:30 น. ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off การพัฒนาพื้นที่ สู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วัดป่าวิสุทธิญาณมงคล บ้านดอยแก้ว ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา อ.แม่ทา (การแต่งกาย : ชุดสุภาพ)
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5  ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ปค.
พิมพ์
***

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]