เลือกภาษา ::

วันพุธ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายวรยุทธ เนาวรัตน์

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์ 09:00 น. หารือข้อราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายภาสกร  บุญญลักษม์) ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน สนจ.กยพ
09:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือนมิถุนายน ห้องประชุมหริภุญชัย ก.จ.จ.ลำพูน
13:30 น. ประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6/2564 ห้องประชุมจามเทวี คลัง
พิมพ์

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 4 3 8 9 7

วันนี้

จำนวน

29

สัปดาห์นี้

จำนวน

655

เดือนนี้

จำนวน

1599

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]