เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูนดำเนินการจ้างงานประชาชนในการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ลดปัญหาการขาดรายได้จากการว่างงาน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 14 มิ.ย. 2564, 14:47

จังหวัดลำพูนดำเนินการจ้างงานประชาชนในการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ลดปัญหาการขาดรายได้จากการว่างงาน
         จังหวัดลำพูน เร่งดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่ประชาชนโดยการจ้างงานบุคคลในพื้นที่ ก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาธรรมชาติ และแหล่งน้ำ  
        วันนี้ ( 11 มิถุนายน 2564 ) ที่ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ โดยมีหน่วยงานราชที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ เน้นจ้างงานแรงงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน
        ในปี 2564 กระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน และหน่วยงานในสังกัดดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ในส่วนของจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการไปแล้ว 31 กิจกรรม แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การจ้างงานเร่งด่วนจำนวน 17  ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 255 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ, แรงงานนอกระบบ และแรงงานผู้สูงอายุ  โดยการจ้างประชาชนในท้องถิ่น สร้าง / ซ่อมฝายชะลอน้ำ 3 แห่ง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ 14 แห่ง ดำเนินการในพื้นที่ อำเภอเมืองลำพูน บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง และอำเภอลี้  
       นอกจากการจ้างงานเร่งด่วนแล้วยังได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 14  ครั้ง มีจำนวนผู้เข้าร่วม 224 คน แบ่งเป็นกลุ่ม ช่างชุมชน 2 รุ่น, กลุ่มผู้สูงอายุ 1 รุ่น และกลุ่มแรงงานนอกระบบ/กลุ่มจัดตั้งใหม่และกลุ่มพัฒนาทักษะ 11 รุ่น 
      ทั้งนี้ ยังมีแผนการปฏิบัติการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม  ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ ได้แก่ โครงการสร้าง/ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำแบบผสมผสานลำห้วยต้นป๋อ จำนวน 12 ฝาย , โครงการสร้าง/ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำแบบผสมผสานลำห้วยหมุ้นห้วยผาลาด จำนวน 4 ฝาย, โครงการสร้าง/ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำแบบผสมผสานลำห้วยปุ๋มแป้ง จำนวน 6 ฝาย, โครงการสร้าง/ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำแบบผสมผสานลำห้วยแม่ไปร์ จำนวน 2 ฝาย, โครงการสร้าง/ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน จำนวน 2 ฝาย, การซ่อมแซมสะพานไม้ และการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำ .

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 ธ.ค. 2564, 20:08

               วันที่(12 ธันวาคม 2564) ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 11:38

                วันนี้ ( 7 ธันวาคม 2564 ) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:35

                วันนี้ (3 ธันวาคม 2564 )ที่ อาคารส่งเสริมและฝึกอบรม ศูนย์ขยายพัน...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:28

                วันที่ (3 ธันวาคม 2564) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงย...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 6 4 5 8 6

วันนี้

จำนวน

80

สัปดาห์นี้

จำนวน

2382

เดือนนี้

จำนวน

5083

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]