เลือกภาษา ::
06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

https://cdc.parliament.go.th/draftconstitution2/download/article/article_20170426135807.pdf

2.พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C338/%C338-20-9999-update.pdf

3.พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

https://library2.parliament.go.th/library/content_law/30.pdf

4.พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0253.PDF

5.พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%BB43/%BB43-20-9999-update.pdf

6.พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/043/T_0021.PDF

7.พระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ . ศ. ๒๕๖๒

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/049/T_0033.PDF

8.พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/010/24.PDF

9.พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF

10.พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522

http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=302495&ext=htm

11.พ.ร.บ.ควมคุมอาคาร พ.ศ.2522

http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=564433&ext=htm

12.พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2458

http://www.sme.go.th/upload/mod_download/a1145-20-2558-a0001.pdf

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0227.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0227.PDF

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]