เลือกภาษา ::
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น

http://www.personnel.moi.go.th/recruitment/2561/manual181261.pdf 

คู่มือการตรวจโรงมหรสพ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

http://webs-apps.dpt.go.th/theater_c/tools/manual/index.html#p=1

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.m-society.go.th/?page_id=5463

http://www.lamphun.m-society.go.th/?page_id=4007

http://www.lamphun.m-society.go.th/?page_id=5316

http://www.lamphun.m-society.go.th/?p=6126

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

https://www.lamphunhealth.go.th/office/frontend/web/index.php?r=site/view&id=1658

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-news/7809/view.php?_did=14905

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.doae.go.th/index_citizen.html

ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน

https://lamphundopa.go.th/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99/

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน

http://lamphun.labour.go.th/2018/2015-12-03-04-55-54/2015-12-03-04-56-40/278-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน

http://web.cpd.go.th/lamphun/index.php/d1/s24

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน

http://www.dol.go.th/registry/Pages/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%971/0%20(1).aspx

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

http://www.industry.go.th/lamphun/index.php/regulations/rule/item/11530-21022562   

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

http://lpn.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=71

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

https://www.cgd.go.th/cs/lpn/lpn/คู่มือประชาชน.html 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

http://pvlo-lpn.dld.go.th/index.php?option=com_content&view=category&id=44:2012-09-04-07-06-44&Itemid=39&layout=default

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]