เลือกภาษา ::
วิสัยทัศน์ จังหวัดลำพูน

“เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง”

 

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดลาพูน ปี พ.ศ.2561 – 2564 มีพันธกิจ 6 ด้าน ดังนี้

          (1) ส่งเสริม ยกระดับ และ พัฒนาหัตถกรรมในจังหวัดลาพูน ด้วยนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์
          (2) สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้สินค้าเกษตรด้วยมาตรฐานความปลอดภัย อย่างปราดเปรื่อง
          (3) สร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดลาพูน บนฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
          (4) ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดลาพูน อย่างเท่าเทียม
          (5) อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล
          (6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับสรรถนะของบุคลากรให้มีคุณภาพ

บูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด

 

เป้าประสงค์

          1.การเติบโตของรายได้ของครัวเรือน (household income) และการจ้างงาน (employment) ที่เกิดจากการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

          2.การเติบโตของรายได้ของครัวเรือน (household income) และการจ้างงาน (employment) ที่เกิดจากการพัฒนาสินค้าเกษตรที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและเทคโนโลยี

          3.การเติบโตของรายได้ของครัวเรือน (household income) และการจ้างงาน (employment) ที่เกิดจากการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม

          4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย (ปฐมวัย แรงงาน ผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาส)

          5.เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์ จังหวัดลำพูน

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies) (เรียงตามลาดับความสาคัญ)

          (1) เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis)
          (2) เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City)
          (3) เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination)
          (4) เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
          (5) เมืองนิเวศน์ (Eco – Town)

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 4 6 0 8 3

วันนี้

จำนวน

26

สัปดาห์นี้

จำนวน

411

เดือนนี้

จำนวน

1606

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]