เลือกภาษา ::
กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการที่ควรรู้

กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการที่ควรรู้

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560
  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  พ.ศ. 2566-2570
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
   

 

กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน / การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
  พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560
  พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทรวง กรม (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2564
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
   

 

กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ .2544
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
   

 

กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
  ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ
  ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ฉบับที่ 2)
  กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560
  กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคิดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
  กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคิดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  กฎกระทรวงกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
  กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560
  กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561
  กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
   

 

กฎหมายที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือน

  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563
  ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการักษาจริยธรรม พ.ศ. 2565
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
  ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (พ.ศ. 2552)
  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
  กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการทางวินัย และการสั่งลงโทษ กรณีไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ. ตามมาตรา 9 พ.ศ. 2554
  ประกาศคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดี
  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564
  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564
  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564
   

 

กฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร / การอำนวยการความสะดวก / เทคโนโลยีและดิจิทัล

  พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
  ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2565
  ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง มาตรการักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
  ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
  ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
  ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการยื่น การไม่รับเรื่อง การยุติเรื่อง การพิจารณา และระยะเวลาในการพิจารณาคำรองเรียน พ.ศ. 2565
  พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
  ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2565
  ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การจัดตั้ง หน้าที่และอำนาจของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พ.ศ. 2564
  ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรองมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ พ.ศ. 2564
  ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. 2565 - 2570)
  ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ลักษณะภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรการป้องกัน รับมือ ประเมิน ปราบปราม และระงับภัยคุกคามทางไซเบอร์แต่ละระดับ พ.ศ. 2564
  ประกาศ เรื่อง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580)
   

 

กฎหมายที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

  พระราชบัญญํติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
  พระราชบัญญํติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
  พระราชบัญญํติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
  ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้คำปรึกษา พ.ศ. 2541
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษทางปกครอง
   

 

กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณ

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
  @  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
  @  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  @  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
   

 

รวมกฎหมายของส่วนราชการ ต่างๆ

  รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน
  รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานบังคับคดี
  รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานส่งเสริมสหกรณ์
  รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานปศูสัตว์
  รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานที่ดิน
  รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานการท่องเที่ยวและกีฬา
  รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานการคลัง
  รวมกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานคุมประพฤติ
  รวมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน
  รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานด้านอุตสาหกรรม

 

กฎหมายที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข

  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
  พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
  พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
   
   
 

ข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดลำพูน

  รวมประกาศ เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดลำพูน
  รวมคำสั่ง เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดลำพูน
   

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]