เลือกภาษา ::
การแบ่งเขตการปกครอง

        จังหวัดลำพูน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 51 ตำบล 577 หมู่บ้าน, 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด, 1 เทศบาลเมือง, 39 เทศบาลตำบล, 17 องค์การบริหารส่วนตำบล และ 17 ชุมชน

 

อำเภอ

ขนาดพื้นที่

(ตร.กม.)

ตำบล

หมู่บ้าน

เทศบาลเมือง

/ ตำบล

อบต.

ชุมชน

ระยะทางห่างจากจังหวัด

(กม.)

1. อำเภอเมืองลำพูน

(รวมเทศบาลเมืองลำพูน/เทศบาลตำบล)

479.825

15

159

15

1

17

-  

2. อำเภอป่าซาง

299.950

9

90

4

4

-

11 

3. อำเภอบ้านโฮ่ง

596.901

5

62

2

4

-

36 

4. อำเภอแม่ทา

762.630

6

71

7

1

-

25 

5. อำเภอลี้

1,701.990

8

   99

8

2

-

105 

6. อำเภอทุ่งหัวช้าง

486.129

3

35

1

3

-

105 

7. อำเภอบ้านธิ

129.024

2

36

1

1

-

26 

8. อำเภอเวียงหนองล่อง

49.433

3

25

3

-

-

45 

รวม

4,505.882

51

577

41

16

17

 

 

ประชากร

      เดือน พฤศจิกายน  ปี 2566 จังหวัดลำพูน มีประชากร จำนวน 398,532 คน แยกรายละเอียดดังนี้

                   - เพศชาย จำนวน 190,927 คน

                   - เพศหญิง จำนวน 207,605 คน

                   - ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 88.45 คนต่อตารางกิโลเมตร

 
ข้อมูลประชากรและจำนวนบ้านแยกรายอำเภอ ปี 2566 เดือน  พฤศจิกายน

อำเภอ

ทะเบียนราษฎร์ ปี 2566

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนบ้าน

1. เมืองลำพูน

69,229

79,132

148,361

79,143

2. ป่าซาง

24,845

27,487

52,332

24,504

3. บ้านโฮ่ง

18,261

19,822

38,083

16,230

4. แม่ทา

18,331

19,209

37,540

17,043

5. ลี้

34,158

34,206

68,364

25,584

6. ทุ่งหัวช้าง

10,056

10,025

20,081

7,769

7. บ้านธิ

8,207

9,129

17,336

7,815

8. เวียงหนองล่อง

7,840

8,595

16,435

7,613

รวม

190,927

207,605

398,532

185,701

 
ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของพื้นที่ และประชากรแยกรายอำเภอ จังหวัดลำพูน ปี 2566

อำเภอ

ขนาดพื้นที่
(ตารางกิโลเมตร)

ประชากร

(คน)

ความหนาแน่น

ประชากรต่อพื้นที่ 1 ตร.กม.

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

1. เมือง

479.825

10.78

148,361

37.23

309.20

2. ป่าซาง

299.950

6.52

52,332

13.13

174.47

3. บ้านโฮ่ง

596.901

13.31

38,083

9.56

63.80

4. แม่ทา

762.630

16.68

37,540

9.42

49.22

5. ลี้

1,701.990

37.96

68,346

17.15

40.17

6. ทุ่งหัวช้าง

486.129

10.79

20,081

5.04

41.31

7. บ้านธิ

129.024

2.72

17,336

4.35

134.36

8. เวียงหนองล่อง

49.433

1.24

16,435

4.12

332.47

รวม

4,505.882

100

398,532

100

88.45

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]