เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน เปิดงานโครงการสืบสานตำนานไตลื้อ ไตยอง ไตยวน เพื่ออุนรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 4 ก.ย. 2566, 11:34

       วันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านธิเมืองสามไต สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานโครงการสืบสานตำนาน ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2566 เพื่ออุนรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไตลื้อ ไตยอง ไตยวนให้คงอยู่ต่อไป จากรุ่นสู่รุ่น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วิทยา โปทาศรี นายอำเภอบ้านธิ นายวิทยา สะคำปัน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายธนวัฒน์ สิทธิใหญ่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมไตยองตำบลห้วยยาบ ชมรมไตยอง บ้านป้าตาล ตำบลบวกค้าง จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมไตลื้อจังหวัดเชียงราย สมาคมไตลื้อจังหวัดพะเยา สมาคมไตลื้อจังหวัดลำปาง สมาคมไตลื้อจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมไตลื้อจังหวัดน่าน สมาคมไตลื้อจังหวัดแพร่ ชุมชนมอญบ้านบ่อคาว ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พี่น้องชาวไตใหญ่ พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ไตลื้อ ไตยอง ไตยวนในตำบลบ้านธิ นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ศิลปวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ ได้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้น ใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต ป้องกันและแก้ปัญหา รวมทั้งใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลบ้านธิ เชื่อว่าทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนได้ พร้อมทั้งเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอด เกิดสำนึกเห็นคุณค่า ความภาคภูมิใจ และศักดิ์ศรีของสิ่งที่ตนเองมีอยู่ซึ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนบนพื้นฐานของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ ต่อไป
     กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การชมขบวนแห่วิถีชีวิตวัฒนธรรมบ้านธิ เมือง 3 ไต ชมการสาธิตและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรมบ้านธิเมืองสามไต การเสวนา 3 ชาติพันธุ์ตำนาน ลื้อ ยอง ยวนบ้านธิ เดินเที่ยวช้อป ชิมกาดมั่วคัว 3 ไต การประกวดธิดา 3 ไต และขันโตกสืบสาน 3 ชาติพันธุ์ล้านนา ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 2 9 4 4 7

วันนี้

จำนวน

53

สัปดาห์นี้

จำนวน

1203

เดือนนี้

จำนวน

4284

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]