เลือกภาษา ::
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จ.ลำพูน ปี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 เม.ย. 2563, 11:09

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

จังหวัดลำพูนโดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2562  ได้พิจารณาผลงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดแล้วปรากฏว่ามีผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2562 ดังนี้

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจำปี พ.ศ.2562  จำนวน 3 ราย  ได้แก่

    1. นายวิทยา  พลสีลา       นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน             

    2. นายพิเชษฐ์  บุญสุ         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

    3. นางสาววิไลรัตน์  กุนา     พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน             

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดลำพูน  ประจำปี พ.ศ. 2562  จำนวน 8 ราย ได้แก่

    1. นายสมพร  อ่อนเกตุพล     ครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ            วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

    2. จ่าเอกสุนทร  อุไรสาย       นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ      สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

    3. นางเหรียญทอง  พรมใจ     นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ      สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน

  1. นางสาวมยุรฉัตร สายอินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน
  1. นางสาวพัชรินทร์ ตันกลาง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ    สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน
  1. นายโภคิน ศักรินทร์กุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลลำพูน     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
  1. นายสัญญา ทุมตะขบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ     สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
  1. นายโสภาค ศรัทธาทร พนักงานขับรถยนต์ ส 2 โรงพยาบาลลี้    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 4 ธ.ค. 2566, 08:27

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 23 พ.ย. 2566, 14:12

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ลำพูน ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ให้บริการด้าน...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 14 พ.ย. 2566, 12:45

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชก...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ย. 2566, 15:03

เปิดรับสมัครสาวลำพูน อายุระหว่าง 17 - 25 ปี   เข้าร่วมประกวดชิงมงกุฎนางสาวลำพูน ๒๕๖๖ในงานสักการะพระนางจามเทวีแ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 4 8 1 0 8

วันนี้

จำนวน

136

สัปดาห์นี้

จำนวน

1374

เดือนนี้

จำนวน

13957

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]