เลือกภาษา ::
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จ.ลำพูน ปี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 เม.ย. 2563, 11:09

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

จังหวัดลำพูนโดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2562  ได้พิจารณาผลงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดแล้วปรากฏว่ามีผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2562 ดังนี้

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจำปี พ.ศ.2562  จำนวน 3 ราย  ได้แก่

    1. นายวิทยา  พลสีลา       นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน             

    2. นายพิเชษฐ์  บุญสุ         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

    3. นางสาววิไลรัตน์  กุนา     พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน             

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดลำพูน  ประจำปี พ.ศ. 2562  จำนวน 8 ราย ได้แก่

    1. นายสมพร  อ่อนเกตุพล     ครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ            วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

    2. จ่าเอกสุนทร  อุไรสาย       นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ      สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

    3. นางเหรียญทอง  พรมใจ     นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ      สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน

  1. นางสาวมยุรฉัตร สายอินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน
  1. นางสาวพัชรินทร์ ตันกลาง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ    สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน
  1. นายโภคิน ศักรินทร์กุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลลำพูน     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
  1. นายสัญญา ทุมตะขบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ     สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
  1. นายโสภาค ศรัทธาทร พนักงานขับรถยนต์ ส 2 โรงพยาบาลลี้    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 พ.ค. 2563, 09:37

 บริษัท ซีพี เฟรชมาร์ท และสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดลำพูน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค วัตถุดิบประกอบอาหาร และอาหารแ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 29 พ.ค. 2563, 09:42

จังหวัดลำพูน เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 29 พ.ค. 2563, 09:42

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชน...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 พ.ค. 2563, 09:34

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตี...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 6 3 7 4

วันนี้

จำนวน

17

สัปดาห์นี้

จำนวน

204

เดือนนี้

จำนวน

1108

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]