เลือกภาษา ::

วันอังคาร ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายสันติธร ยิ้มละมัย

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย 13:30 น. ประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” และการศึกษาพื้นทีต้นแบบ เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กัซซัน พาโนรามา กอล์ฟ คลับ สถจ.
15:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้รับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี 2567 ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4
พิมพ์
***

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]