เลือกภาษา ::
คณะสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเสวนาถึงแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำกวงอย่างยั่งยืน ชื่นชมทุกภาคส่วนที่ร่วมกันดูแลรักษาน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 14 ส.ค. 2563, 14:13

วันที่ (14 สิงหาคม 2563) ที่บริเวณถนนหลังสนามกีฬากลางเมืองลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายณรงค์ อ่อนสะอาด ในฐานะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) และพลโทอำพล ชูประทุม สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดลำพูน โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี สมชัย แตงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการน้ำแห่งชาติ ภาค 1 นายวุฒิชัย รักษาสุข ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำของฝายบ้านยู้ และการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของจังหวัดลำพูน

                โอกาสนี้ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันเสวนาถึงแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำกวง ในหัวข้อ "การส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ำกวงอย่างยั่งยืน" เพื่อติดตามและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการในการรักษาคุณภาพน้ำในลำน้ำกวง การกำจัดผักตบชวา การป้องกันน้ำล้นตลิ่ง และการเก็บรักษาน้ำไว้ใช้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ตลอดจนปัญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

                รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดสำพูน ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยเน้นแหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ แม่น้ำกวง ตั้งแต่อำเภอบ้านธิถึงอำเภอป่าซาง ที่ประสบปัญหาการแพร่กระจายของผักตบชวาและวัชพืชในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำกวงมีน้อย ทำให้การแพร่ขยายพันธุ์ของผักตบชวาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหากีดขวางการไหลระบายของน้ำ รวมทั้ง ทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่ไม่สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด โดยด้มีมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1. การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย  2. การแบ่งเขตพื้นที่ในการรับผิดชอบโดยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำกวง จำนวน 11 แห่ง   3. รายงานผลการดำเนินง่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้มีการเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและได้ติดตั้งทุ่นดักผักตบชวาในแม่น้ำกวงในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละพื้นที่  4. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณืในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่มีประสิทธิภาพ ,ขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ในการดำเนินงาน และสภาพของพื้นที่แม่น้ำไม่เอื้ออำนวย เช่น ตลิ่งสูง เป็นต้น

                สำหรับผลการดำเนินการที่ผ่านมา จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการสำรวจปริมาณผักตบชวาในพื้นที่ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำหลาก ปี 2563 โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1. พื้นที่บริเวณที่มีปริมาณผักตบชวาและวัชพืชคอนข้างน้อยหรือเบาบาง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นภายในพื้นที่จังหวัดที่มีความพร้อม เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน   2. พื้นที่บริเวณที่มีปริมาณผักตบชวาและวัชพืชคอนข้างหนาแน่น เกินศักยภาพของเครื่องมือและอุปกณ์ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดมีอยู่ จำเป็นจะต้องใช้ เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพดำเนินการ จังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนเรือพอนทูนบรรทุกรถขุด และเรือกำจัดผักตบชวาขนาดเล็กของกรมโยธาธิการและ-ผังเมือง

                ทั้งนี้ การบริหารจัดการน้ำในลำน้ำกวงนั้น มีการบริหารจัดการในทุกมิติตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยมีความคืบหน้าและความพร้อมในการบริหารจัดการและร่วมกันขับเคลื่อนของทุกภาคส่วนในหลายๆกิจกรรม อาทิ การวางแนวทางในการเตรียมสร้างอุโมงค์ผันน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในช่วงระยะ 3-5 ปี   ในส่วนของการก่อสร้างฝายพัชรธรรม รวมถึงสร้างจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง เพื่อเป็นที่กักเก็บน้ำ เป็นที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์สัตว์น้ำ รวมถึงการรักษาคุณภาพน้ำไปพร้อมๆ กับการสร้างศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดในการจัดทำแลนด์มาร์ค ตลาดกรีนมาร์เกต(ตลาดต้นไม้) เลียบลำน้ำกวง เป็นต้น  ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดนี้นับว่าเป็นความร่วมมือกันของทุกส่วนทุกฝ่ายในพื้นที่อย่างเข็มแข็ง จริงจัง ต่อเนื่อง

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:50

วันนี้ (11 ม.ค.64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ศบ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:50

นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอบ้านธิ มอบหมายให้นายสมชาย วงศ์จริยะเกษม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแด...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:49

นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ในฐานะ หน.ศปก.อ.แม่ทา พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ตำรวจ เท...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:47

คืนวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำชุดตรวจบูรณาการร่วมฝ่ายปกครอง สาธารณสุข...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 4 6 7 1

วันนี้

จำนวน

3

สัปดาห์นี้

จำนวน

329

เดือนนี้

จำนวน

1226

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]