เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน เชิญร่วมงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 9
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 14 ก.พ. 2563, 15:32

จังหวัดลำพูน เชิญร่วมงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 9  ระหว่างวันที่  28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 1 มีนาคม 2563 นี้ ณ หมู่บ้านแกะสลัก บ้านหนองยางไคล ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ ร้านสงัดแกะสลัก หมู่ 4 บ้านหนองยางไคล ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน มีการจักงานแถลงข่าวงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการแถลงข่าว ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา และนายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน เน้นการพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนพื้นฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็ง และขีดความสามารถของเศรษฐกิจชุมชน สร้างความพร้อมภาคเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งอาชีพการ   แกะไม้สลักถือได้ว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ เป็นเส้นทางการเงินที่หล่อเลี้ยงชุมชน ให้คนในชุมชน มีอาชีพ มีงานทำ สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวชุมชนด้วย เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในส่วนของจังหวัดลำพูน ที่จะส่งเสริมการรักษาภูมิปัญญาในรูปงานหัตถศิลป์ หัตถกรรม ต้องมีการอนุรักษ์ รักษา พัฒนาต่อยอด ความคิดสร้างสรรค์ ชุมชนต้องสร้างทายาท ลูกหลานไว้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลงาน ตามแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน มีเป้าหมายจะส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมสู่สากล

นายก อบจ.ลำพูน กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ให้การสนับสนุนชุมชนไม้แกะสลักแม่ทาตั้งแต่เริ่มแรก คิด ทำ กันมาร่วมกับนายอำเภอ นายกองค์กรปกครองท้องถิ่นและสหกรณ์ไม้แกะสลักอำเภอแม่ทา และพี่น้องอำเภอแม่ทา ซึ่งปีนี้มีการยกระดับการจัดงานขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีแนวคิดว่าการจัดงานให้ยึดเอกลักษณ์ในเรื่องของไม้แกะสลักเป็นหลัก มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับจังหวัดอื่น ๆ  จับมือร่วมกันในนามของสมาคมไม้แกะสลักภาคเหนือ พัฒนาต่อยอดไปจนถึงระดับประเทศ สร้างให้เป็นทุนทางวัฒนธรรมชุมชนแลกเปลี่ยนข้ามจังหวัด ข้ามประเทศ ซึ่งจะทำให้เกิดเศรษฐกิจเคลื่อนไหวหมุนเวียน ในปีนี้ได้เชิญพ่อครูสล่าจากจังหวัดเชียงใหม่ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา มาร่วมกิจกรรมในงาน ซึ่งจะทำให้มีข้อมูลการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  ในปีหน้าการจัดงานก็จะยกระดับขึ้นไปอีก เชิญเครือข่ายมาร่วมงานและนำผลงานมาจัดแสดง  

นายอำเภอแม่ทา กล่าวว่า อำเภอแม่ทา มีเศรษฐกิจภาคการเกษตรและอาชีพแกะสลักไม้เป็นหลักใหญ่ การจัดงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ 9  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 8  แห่ง ได้ร่วมมือกันที่จะสร้างสรรค์การจัดงานให้เป็นงานประจำปี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในอำเภอแม่ทา เชิญชวนนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวอำเภอแม่ทาได้ตลอดปี และต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า อำเภอแม่ทาเป็นต้นกำเนิดไม้แกะสลัก คือจากไม้เป็นท่อน สล่าช่างต้องมาทำการแกะสลักขึ้นรูป ซึ่งผู้ประกอบการบางรายได้จัดส่งไปยังบ้านถวาย อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดตกแต่งสีให้สวยงาม  บางรายก็จัดทำสีได้เอง การจัดงานไม้แกะสลักนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานหัตถศิลป์ หัตถกรรม ไม้แกะสลักอำเภอ   แม่ทา และกระตุ้นเศรษฐกิจ จัดเป็นงานประจำปี  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสนับสนุนงบประมาณ จึงทำให้งานเกิดความสำเร็จมาจนถึงปีนี้

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง กล่าวว่า กิจกรรมในงานทั้ง  4  วัน ประกอบด้วย วันที่  27  กุมภาพันธ์  2563 มีพิธีไหว้ครู  บูชาเครื่องมือช่างแกะสลักแม่ทา  สัมผัสบรรยากาศกาดหมั้วพื้นเมืองลุ่มน้ำทา มีทุกวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. การแสดงดนตรี รำวงย้อนยุค วันที่  28  กุมภาพันธ์  2563 มีการแข่งขันแกะสลักประเภทประชาชนทั่วไป 3 มิติ การแข่งขันขบวนแห่ไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา และพิธีเปิดงาน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายหญิง และวันที่  29  กุมภาพันธ์ 2563  การแข่งขันแกะสลักไม้ประเภทแนวคิดสร้างสรรค์ รุ่นเยาวชนทั่วไป การเสวนา เรื่อง ทิศทางอนาคตไม้แกะสลัก วิทยากร ประกอบด้วย พ่อครูสล่าสมพล  หล้าสกุล พ่อครูสล่าเพชร  วิริยะ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา และประธานสหกรณ์ไม้แกะสลักอำเภอแม่ทา 

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 9  ระหว่างวันที่  28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ หมู่บ้านแกะสลัก บ้านหนองยางไคล ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง โทร 053 574 775

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 ก.ย. 2563, 16:19

คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ จังหวัดลำพูน ชุมชนมหาวัน , คณะลูกหลานพระเจ้าอาทิตยราช เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดลำพูน และ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 25 ก.ย. 2563, 16:21

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับรางวัล ชนะเลิศ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน " จังหวัดสะอาด " ระดับประเทศ ประเภทจังหวัดขนาดเล็...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 ก.ย. 2563, 14:14

วันนี้(17 กันยายน 2563) นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน เผยว่า ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว มาเที่ยววันธ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 17 ก.ย. 2563, 14:14

 วันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ห้องรอยัล จูบิลี่  ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี สำนักงาน ก.พ.ร....

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 9 9 6 6

วันนี้

จำนวน

4

สัปดาห์นี้

จำนวน

243

เดือนนี้

จำนวน

1052

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]