เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า วัด โรงเรียน และตลาด ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้หลอดพลาสติก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายลำพูนเมืองสะอาด ให้เกิดความยั่งยืน
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 10 ก.ค. 2562, 09:56

เช้าวันนี้(9 กรกฎาคม 2562) ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้หลอดพลาสติก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายลำพูนเมืองสะอาด ให้เกิดความยั่งยืน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน,นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า วัด โรงเรียน และตลาด ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนถือเป็นจังหวัดตัวอย่างในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2560 จังหวัดลำพูนได้รับการประกาศให้เป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกแห่งแรกของประเทศไทย และได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดสะอาด อันดับที่ 1 ของประเทศ ต่อมาในปี 2561 จังหวีดลำพูนประสบความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ”ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม” โดยรณรงค์ให้ประชาชนในทุกอำเภอ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ลด ละ และเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ผลของความพยามดังกล่าว ทำให้จังหวัดลำพูนสามารถรักษาสถานะของการเป็นจังหวัดสะอาด อันดับที่ 1 ของประเทศได้เป็นสมัยที่ 2ทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อยอดการรักษาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดลำพูน และดำรงไว้ซึ่งการเป็นจังหวัดสะอาด ในปี 2562 จังหวัดลำพูนได้จัดทำโครงการ”คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและหลอดพลาสติก” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายลำพูนเมืองสะอาด เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนชาวจังหวัดลำพูนในการใช้พลาสติกหูหิ้วและหลอดพลาสติก สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี และให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมจากการลด ละ เลิกใช้มากกว่าความสะดวกสบายส่วนตนเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ยังได้รณรงค์ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า วัด โรงเรียน และตลาด ให้ร่วมกันลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและหลอดพลาสติก เพื่อทำให้จังหวัดลำพูนก้าวขึ้นสู่การเป็นเมืองนิเวศน์หรือ Eco-town ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิต ที่มุ่งหวังให้ชาวลำพูนมีความสุขจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะอาดสำหรับในวันนี้ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้หลอดพลาสติก จะเป็นตัวจุดประกายให้ทุกภาคส่วนในสังคม เกิดความตระหนัก รู้ถึงโทษภัยที่เกิดจากขยะพลาสติก เกิดจิตสำนึกที่ดี และลงมือปฏิบัติ เพื่อร่วมกันลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและหลอดพลาสติก ผ่านการขับเคลื่อนในท้องถิ่น ซึ่งมีความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมเป็นอย่างมาก. 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 พ.ย. 2561, 12:15

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำรวจความ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 20 ก.ย. 2561, 10:20

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถั...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 16 ก.ย. 2562, 09:41

วันนี้ ( 15 กันยายน 2562 ) ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน คณะศรัทธาพุทธศาสนิกชน ชาวจังห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 2 ก.พ. 2562, 16:07

เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเท...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 4 2 1 9

วันนี้

จำนวน

17

สัปดาห์นี้

จำนวน

368

เดือนนี้

จำนวน

4368

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]