เลือกภาษา ::
010 แผนดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปีของจังหวัดลำพูน

http://123.242.167.132/public/img/90093319820180906_032255.pdf

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.m-society.go.th/?page_id=6077

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

https://www.lamphunhealth.go.th/office/frontend/web/?r=site/view&id=1412

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

https://www.dlt.go.th/th/annual-plan/

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.doae.go.th/index_planyear62.htm

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน

http://lamphun.labour.go.th/2018/2015-12-03-04-58-04/281-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B8%9E-%E0%B8%A8-2562-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%93-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-31-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2562

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน

http://web.cpd.go.th/lamphun/index.php/about/a009/a10/qw1

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

http://www.industry.go.th/lamphun/index.php/about/2018-01-26-03-48-44/2562-1

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/แผนปฏิบัติราชการ.html?page_locale=th_TH

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

http://pvlo-lpn.dld.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=422:-2562&catid=20:2011-10-18-09-46-00&Itemid=53

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190523164437_1_file.pdf

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]