เลือกภาษา ::
วิสัยทัศน์ จังหวัดลำพูน

“เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์   บนความพอเพียง”

 

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดลาพูน ปี พ.ศ.2566 – 2570 มีพันธกิจ 4 ด้าน ดังนี้

          (1) Lamphun Smart Heritage City : มุ่งสืบสารต่อยอดการพัฒนา
อัตลักษณ์วิถี บนฐานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาสร้างสรรค์  เสริมสร้างศักยภาพ
เชื่อมโยงระบบกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่อัตลักษณ์การท่องเที่ยว
          (2) Lamphun Creative Lanna : มุ่งยกระดับโครงสร้างระบบอุตสากรรม
เชื่อมโยงหัตถอุตสาหกรรม เกษตรกรรมส่งเสริมการผลิต การบริโภค สร้างความ
เข้มแข็งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ
          (3) Lamphun Food Valley : มุ่งต่อยอก และพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมระบบเกษตรอัจฉริยะให้เกิดเกษตรกรรมยั่งยืน สร้างมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า
          (4) Lamphun Green and Clean City : มุ่งเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างเมืองแห่งความสุข ความสะอาด ความมั่งคงปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่งคั่งบนวิถีพอเพียงอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ จังหวัดลำพูน

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies) (เรียงตามลาดับความสาคัญ)

          (1) เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
          (2) เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์           
          (3) เมืองแห่งเกษตรสุขภาพ และเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
          (4) เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]