เลือกภาษา ::
ทำเนียบข้าหลวง / ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหาร จังหวัดลำพูน

ผู้บริหาร จังหวัดลำพูนปัจจุบัน

 

 

ผู้บริหาร จังหวัดลำพูนอดีต

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งข้าหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ลำดับที่

รายนาม

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.

1.

พระยาประศาสน์วิริยะกิจ

2450 – 2460

2.

พระยาวิชิตรักษาตกศิลาบุรินทร์

2461 – 2472

3.

พระยากำธรพยัพทิศ

2472 – 2475

4.

พระประชากรบริรักษ์

2475 – 2475

5.

พระสำเริงนฤประการ

2476 – 2477

6.

พระบนนหารวรพจน์

2478 – 2482

7.

พระภูมิพิชัย

2483 – 2484

8.

พระพิชิตบัญชาการ

2484 – 2487

9.

หลวงอนุมัติราชกิจ

2487 – 2490

10.

ขุนบุรีภิรมย์กิจ

2490 – 2491

11.

ขุนสนิทประชาราษฏร์

2491 – 2498

12.

นายสุจิตต์ สมบัติศิริ

29 มิ.ย. 2498 – 9 มิ.ย. 2501

13.

นายมานิต ปุรณะพรรค์

9 มิ.ย. 2501 – 30 ก.ย. 2509

14.

นายจำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา

1 ต.ค. 2509 – 14 ต.ค. 2510

15.

นายรง ทัศนาญชลี

28 ต.ค. 2510 - 7 ธ.ค. 2516

16.

นายบรรโลม ภุชงคกุล

1 เม.ย. 2517 – 1 ต.ค. 2518

17.

นายธวัช มกรพงศ์

1 ต.ค. 2518 – 6 ก.พ. 2519

18.

ม.ล.ภัคศุก กำภู

6 ก.พ. 2519 – 30 ก.ย. 2521

19.

นายพิสนย์ สุนทรธรรม

1 ต.ค. 2518 – 8 ก.พ. 2522

20.

นายศักดิ์ โกไศยกานนท์

9 ก.พ. 2522 – 3 ต.ค. 2523

21.

นายจริญญา  พึ่งแสง

1 ต.ค. 2523 – 30 ก.ย. 2527

22.

ร.ท. สุชาติ  รัฐคำไทย

1 ต.ค. 2527 – 30 ก.ย. 2529

23.

นายประถม  ศิริมาลา

1 ต.ค. 2529 – 30 ก.ย. 2532

24.

นายสว่าง อินทรนาค

1 ต.ค. 2532 – 30 ก.ย. 2534

25.

นายสนิทวงศ์ อุเทศนันทน์

1 ต.ค. 2534 – 21 ก.ค. 2535

26.

ร.ต. พยนต์ พิเรนทร

22 ก.ค. 2535 – 30 ก.ย. 2536

27.

นายเถกิงศักดิ์ พัฒโน

18 ต.ค. 2536 – 30 ก.ย. 2539

28.

นายสุจริต นันทมนตรี

1 ต.ค. 2539 – 19 ต.ค. 2540

29.

นายชัยพร รัตนนาคะ

20 ต.ค. 2540 – 15 เม.ย. 2541

30.

นายประพัฒน์พงษ์ บำเพ็ญสิทธิ์

16 เม.ย. 2541 - 30 ก.ย. 2542

31.

นายเรียบ นราดิศร

1 ต.ค. 2542 – 30 ก.ย. 2545

32.

นายธวัช เสถียรนาม

1 ต.ค. 2545 – 30 ก.ย. 2547

33.

นายอุดม พัวสกุล

1 ต.ค. 2547 – 2 มิ.ย. 2549

34.

นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์

5 มิ.ย. 2549 – 5 พ.ค. 2551

35.

นายอมรพันธุ์ นิมานันท์

6 พ.ค. 2551 – 19 ต.ค. 2551

36.

ดร. ดิเรก ก้อนกลีบ

20 ต.ค. 2551 – 11 มี.ค. 2554

37.

นายสุรชัย ขันอาสา

24 พ.ย. 2554 – 7 ต.ค. 2555

38.

นายพินิจ หาญพาณิชย์

26 พ.ย. 2555 – 30 ก.ย. 2556

39.

นายสุวรรณ กล่าวสุนทร

1 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2557

40.

นายณรงค์ อ่อนสอาด

3 พ.ย. 2557 – 30 ก.ย. 2559

41.

นายวีระชัย ภู่เพียงใจ

1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560

42.

นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์

1 ต.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2562

43.

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์

1 ต.ค. 2562 ถึง  30 ก.ย. 2563

44. 

นายวรยุทธ เนาวรัตน์

1 ต.ค. 2563 ถึง  30 ก.ย. 2565

45.

นายสันติธร   ยิ้มละมัย

1 ต.ค. 2565   ถึง   ปัจจุบัน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]