เลือกภาษา ::
ลักษณะภูมิประเทศ / ภูมิอากาศ
ที่ตั้ง

        ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (สายเอเชีย) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินสายถนนพหลโยธินเป็นระยะทาง 724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออก อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหรือพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ

 

ขนาด

          จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดของภาคเหนือมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,505.882 ตร.กม. หรือประมาณ 2,815,675 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.85 ของพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน บริเวณที่กว้างที่สุดประมาณ 43 กม. และยาวจากเหนือจดใต้ 136 กม.

 

ตารางแสดงขนาดพื้นที่จำแนกตามรายอำเภอของจังหวัดลำพูน

รายชื่ออำเภอ

ขนาดพื้นที่

(ตร.กม.)

คิดเป็นร้อยละ

ของพื้นที่ทั้งหมด

ระยะทางห่างจากจังหวัด

(กม.)

         1. อำเภอเมืองลำพูน

479.825

10.78

-  

         2. อำเภอป่าซาง

299.950

6.52

11 

         3. อำเภอบ้านโฮ่ง

596.901

13.31

36 

         4. อำเภอแม่ทา

762.630

16.68

25 

         5. อำเภอลี้

1,701.990

37.96

105 

         6. อำเภอทุ่งหัวช้าง

486.129

10.79

105 

         7. อำเภอบ้านธิ

129.024

2.72

26 

         8. อำเภอเวียงหนองล่อง

49.433

1.24

45 

รวมทั้งสิ้น

4,505.882

100

 

 

อาณาเขต
  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.สารภี อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.เถิน จ.ลำปาง และ อ.สามเงา จ.ตาก
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.ห้างฉัตร อ.สบปราบ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.ฮอด อ.จอมทอง อ.หางดง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

 

สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ

        ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบหุบเขาและพื้นที่ภูเขาที่ราบอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ส่วนหนึ่งของที่ราบแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน หรือที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง แม่น้ำกวง เป็นที่ตั้งของอำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง ตัวเมืองลำพูนมีระดับความสูง 290.29 เมตร จากระดับน้ำทะเล ปานกลาง และตอนเหนือ ของอำเภอบ้านโฮ่ง มีความสูงเฉลี่ย 200 - 400 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่ค่อยลาดสูงขึ้นในตอนกลาง ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่อำเภอแม่ทา ตอนใต้ของอำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอทุ่งหัวช้าง และอำเภอลี้ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและภูเขาสูง มีระดับ ความสูง ระหว่าง 400 - 800 เมตร ขึ้นไป ระดับความสูง จะลดลงเมื่อเข้าเขตที่ราบในอำเภอลี้ ที่ระดับ ความสูงประมาณ 400 - 800 เมตร แล้วค่อย ๆ ยกตัวสูงขึ้นมาทางทิศใต้ ซึ่งเป็นเขตชายแดนติดต่อกับจังหวัดลำปางและจังหวัดตากที่ระดับความสูง 600 - 1,000 เมตร

 

การใช้ที่ดินของจังหวัดลำพูน

       จังหวัดลำพูนมีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 2,816,178 ไร่ แบ่งเป็นเนื้อที่ป่า จำนวน 1,592,672 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 56.55 เป็นเนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จำนวน 692,183 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.57 และเป็นเนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร จำนวน 420,467 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.93

จังหวัด

เนื้อที่ทั้งหมด

(ไร่)

เนื้อที่ป่าไม้

(ไร่)

เนื้อที่ใช้ประโยชน์

ทางการเกษตร

(ไร่)

เนื้อที่ใช้ประโยชน์

นอกการเกษตร

(ไร่)

ลำพูน

2,816,178

1,592,672

692,183

420,467

 
ลักษณะภูมิอากาศ

       จังหวัดลำพูนตั้งอยู่ในภาคเหนือ ซึ่งตามตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนที่ค่อนไปทาง เขตอากาศอบอุ่น ในฤดูหนาวจึงมีอากาศเย็นค่อนข้างหนาว แต่เนื่องจากอยู่ลึกเข้าไปใน แผ่นดินห่างไกลจากทะเล จึงมีฤดูแล้ง ที่ยาวนานและอากาศจะร้อนถึงร้อนจัดในฤดูร้อน จังหวัดลำพูนมีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันอย่างเด่นชัด 3 ช่วงฤดู คือช่วงเดือนมีนาคม กับเมษายนมีอากาศร้อน ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุกเป็นฤดูฝน และช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง เดือนกุมภาพันธ์มีอากาศหนาวเย็นเป็นฤดูหนาว ซึ่งฤดูหนาวและฤดูร้อนนั้น เป็นช่วงฤดูแล้ง ที่มีระยะเวลาติดต่อกันประมาณ 6 เดือน ในช่วงฤดูฝนอีก 6 เดือน นั้น อากาศจะไม่ร้อนเท่ากับ ในฤดูร้อน และไม่หนาวเย็นเท่า ฤดูหนาว คือมีอุณหภูมิปานกลางอยู่ระหว่างสองฤดูดังกล่าว

 

อุณหภูมิของอากาศรายปีของจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2559 – 2561

จังหวัด

อุณหภูมิต่ำสุด

อุณหภูมิสูงสุด

อุณหภูมิเฉลี่ย

2559

2560

2561

2559

2560

2561

2559

2560

2561

ลำพูน

9.2

13.3

14.2

44.0

39.5

38.0

27.2

27.5

26.8

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

รวบรวมโดย : รายงานข้อมูลสถิติ 2561 กรมอุตุนิยมวิทยา

 

ปริมาณน้ำฝนรายเดือนของจังหวัดลำพูน  พ.ศ. 2559 – 2561

จังหวัด

พ.ศ.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

ลำพูน

2559

44.8

0.1

5.9

9.2

153.1

277.2

222.8

164.5

268.7

136.0

24.6

6.5

1,313.4

2560

62.2

0.0

48.2

98.1

121.9

68.2

120.3

201.8

176.6

105.6

67.3

5.9

1,076.1

2561

2.5

2.0

5.2

41.1

162.3

135.8

111.9

140.3

190.2

121.1

64.4

3.9

980.7

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

รวบรวมโดย : รายงานข้อมูลสถิติ 2561  กรมอุตุนิยมวิทยา

 

ปริมาณน้ำฝน จำนวนวันที่ฝนตก และความชื้นสัมพัทธ์รายปีของจังหวัดลำพูน  พ.ศ. 2559 – 2561

จังหวัด

2559

2560

2561

ปริมาณ

ฝนตก

(มม.)

จำนวน

วันที่ฝนตก

(วัน)

ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย

(%)

ปริมาณ

ฝนตก

(มม.)

จำนวน

วันที่ฝนตก

(วัน)

ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย

(%)

ปริมาณ

ฝนตก

(มม.)

จำนวนวันที่ฝนตก

(วัน)

ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย

(%)

ลำพูน

1,313.4

119

72.00

1,076.1

101

69.90

980.7

108

72.00

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

รวบรวมโดย : รายงานข้อมูลสถิติ 2561  กรมอุตุนิยมวิทยา

 

ความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดลำพูน  พ.ศ. 2559 – 2561

จังหวัด

พ.ศ.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ลำพูน

 

2559

0.7

1.3

1.2

1.6

1.6

1.9

1.5

1.6

1.3

1.0

1.0

1.0

2560

0.9

1.4

1.4

1.3

1.2

2.2

1.8

1.6

1.2

1.0

1.1

1.1

2561

0.9

1.1

1.4

1.5

1.3

1.0

1.1

1.2

1.2

0.8

1.0

1.1

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

รวบรวมโดย : รายงานข้อมูลสถิติ 2561  กรมอุตุนิยมวิทยา

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]