เลือกภาษา ::

เกี่ยวกับจังหวัด

นายวรยุทธ เนาวรัตน์

ตำแหน่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ต.ค. 2560 ถึง ปัจจุบัน

รายละเอียด

ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) พ.ศ. 2529
- ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ พ.ศ. 2551

การอบรมหลักสูตรที่สำคัญ
- หลักสูตร นายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง รุ่นที่ 56
- หลักสูตร นักปกครองระดับสูง วิทยาลัยมหาดไทย รุ่นที่ 64
- หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง รุ่นที่ 22
  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประวัติการรับราชการที่สำคัญ
- นายอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
- เลขานุการกรม กรมการปกครอง
- ผู้อำนวยการกองสนับสนุนการบริหารราชการอำเภอและขับเคลื่อนนโยบายพิเศษ
- รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
- ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 7 3 2 2

วันนี้

จำนวน

3

สัปดาห์นี้

จำนวน

162

เดือนนี้

จำนวน

739

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]