เลือกภาษา ::

เกี่ยวกับจังหวัด

นายสำเริง ไชยเสน

ตำแหน่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ต.ค. 2560 ถึง ปัจจุบัน

รายละเอียด

การศึกษา 
- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- หลักสูตร นักปกครองระดับสูง วิทยาลัยมหาดไทย รุ่นที่ 60
- สถาบันดำรงราชานุภาพ (บ.ม.ท.6) 
- สถาบันดำรงราชานุภาพ (บ.ม.ท.7) 


ประวัติรับราชการ 
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
- หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
- นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

เครื่องราชอิสรยาภรณ์ 
- จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 
- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 
- ตริตาภรณ์ช้างเผือก 
- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 
- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดลำพูน   ถนนอินทยงยศ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน   51000    

เบอร์โทรศัพท์   :  053-512636 

อีเมล : [email protected]  

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 9 9 2 6

วันนี้

จำนวน

27

สัปดาห์นี้

จำนวน

252

เดือนนี้

จำนวน

1047

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]