เลือกภาษา ::

เกี่ยวกับจังหวัด

นายวรยุทธ เนาวรัตน์

ตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ต.ค. 2563 ถึง ปัจจุบัน

รายละเอียด

ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) พ.ศ. 2529
- ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ พ.ศ. 2551

การอบรมหลักสูตรที่สำคัญ
- หลักสูตร นายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง รุ่นที่ 56
- หลักสูตร นักปกครองระดับสูง วิทยาลัยมหาดไทย รุ่นที่ 64
- หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง รุ่นที่ 22
  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประวัติการรับราชการที่สำคัญ

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- นายอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
- เลขานุการกรม กรมการปกครอง
- ผู้อำนวยการกองสนับสนุนการบริหารราชการอำเภอและขับเคลื่อนนโยบายพิเศษ
- รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
- ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน


                             

ที่อยู่  :  ศาลากลางจังหวัดลำพูน   ถนนอินทยงยศ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน   51000    

เบอร์โทรศัพท์   :  053-560506 

อีเมล :  [email protected]  

 

 

 

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 8 2 6 1 2

วันนี้

จำนวน

25

สัปดาห์นี้

จำนวน

528

เดือนนี้

จำนวน

2504

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]