เลือกภาษา ::
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์

ตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ต.ค. 2560 ถึง ปัจจุบัน

รายละเอียด

การศึกษา

– รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 2
– นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 54


ประวัติรับราชการ

– รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
– ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– เลขานุการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการและกิจการพิเศษ สำนักงานเลขานุการกรม(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
– เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว , 8ว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ (บุคลากร 6ว , 7ว) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
– หัวหน้างานบรรจุและแต่งตั้ง 2 , 1 (บุคลากร 6) กองการเจ้าหน้าที่
– บุคลากร (4 , 5 , 6ว) ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 , 4 กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา


เครื่องราชอิสรยาภรณ์

– ประถมาภรณ์ช้างเผือก
– ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
– ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
– เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น 2
– เหรียญราชการชายแดน
– เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้น 1
– เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้น 1

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 1 3 2 8 9

วันนี้

จำนวน

29

สัปดาห์นี้

จำนวน

333

เดือนนี้

จำนวน

819

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]