เลือกภาษา ::
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์

ตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ต.ค. 2562 ถึง ปัจจุบัน

รายละเอียด

ประวัติส่วนตัว

วันเดือนปีเกิด   :  12 ตุลาคม 2506

การศึกษา  :    ปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                                 นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
                 ปริญญาโท   รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ประวัติรับราชการ  :   พ.ศ.2548   เลขานุการกรม   กรมโยธาธิการและผังเมือง
                         พ.ศ.2549  ผู้อำนวยการกองคลัง   กรมโยธาธิการและผังเมือง
                         พ.ศ.2553  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี  (อำนวยการสูง)
                         พ.ศ.2555   รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
                         พ.ศ.2556   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
                         พ.ศ.2560   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
                         พ.ศ.2560   ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
                         พ.ศ.2562   ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ประวัติการฝึกอบรม :  หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง  รุ่นที่ 9 
                         หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 51
                         หลักสูตร  Executive Trainning Program on Provincial and Local Adminintration, GRIPS ประเทศญี่ปุ่น
                         หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร  รุ่นที่ 57  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
                             

 

 

 

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 1 4 4 1 7

วันนี้

จำนวน

2

สัปดาห์นี้

จำนวน

252

เดือนนี้

จำนวน

1380

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]