เลือกภาษา ::
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 เม.ย. 2567, 07:57

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
          จังหวัดลำพูนโดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้พิจารณาผลงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดแล้วปรากฏว่ามีผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ระดับประเทศ) ประจำปี พ.ศ. 2566  จำนวน 3 ราย  ได้แก่
          1. นางภาวิณี เอี่ยมจันทน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ฅ
          2. นายสนั่น ช่างปรุง  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน
          3. นายเทพฤทธิ์ พัฒนรังสรรค์  นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดลำพูน (ระดับจังหวัด) ประจำปี พ.ศ. 2566  จำนวน 10 ราย ได้แก่
          1. นางวันเพ็ญ พูลสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
          2. นางสาวปรัชญา นุชสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
          3. นางโสมฤทัย คำราพิช นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน
          4. นางสาวหิรัญญา คำปัด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน
          5. นางพรรณทิยา แหล่งหล้า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
          6. นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
          7. นายไพศาล ใจเหิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
          8. นางสาวนวรัตน์ มโนวรรณา เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลลี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
          9. นายธนกฤต บุญทาจันทร์ ครู คศ.1 โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
         10. นายสุมิตต์ แป๊ะกลาง พนักงานขับรถยนต์ ส 2/หัวหน้า โรงพยาบาลลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 8 ก.ค. 2567, 15:12

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 8 ก.ค. 2567, 15:04

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 น. ที่พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจั...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 ก.ค. 2567, 14:59

วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสั...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 ก.ค. 2567, 14:58

                วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือ...

อ่านต่อ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]