เลือกภาษา ::
แผนดำเนินงานประจำปีของจังหวัดลำพูน และหน่วยงานต่างๆ

จังหวัดลำพูน

https://www.lamphun.go.th/th/information/service/4/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99

https://www.lamphun.go.th/uploads/5/document/5ef2be3790107.pdf

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

https://alro.go.th/ewtadmin/ewt/lamphun/more_news.php?cid=23

https://alro.go.th/ewtadmin/ewt/lamphun/ewt_dl_link.php?nid=359

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

https://www.opsmoac.go.th/lamphun-action_plan-preview-421391791792

https://www.opsmoac.go.th/lamphun-action_plan-files-421391791793

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

https://www.cgd.go.th/cs/lpn/lpn/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.html?page_locale=th_TH

https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87+2563.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87+2563.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438176182637&ssbinary=true

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

http://www.industry.go.th/lamphun/index.php/about/2018-01-26-03-48-44/2563-4/23023-29052563

http://www.industry.go.th/lamphun/index.php/about/2018-01-26-03-48-44/2563-4/23023-29052563/file

http://www.industry.go.th/lamphun/index.php/2020-02-12-03-36-51/2020-02-12-03-38-28/22991-090426022563

http://www.industry.go.th/lamphun/index.php/2020-02-12-03-36-51/2020-02-12-03-38-28/22991-090426022563/file

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

http://www.mnre.go.th/lamphun/th/information/list/1561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

https://www.lamphunhealth.go.th/office/frontend/web/?r=site/view&id=1786

http://203.157.196.7/web_ssj/webmanager/uploads/2020-03-21172936%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202563.pdf

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]