เลือกภาษา ::
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้งบประมาณประจำปี

จังหวัดลำพูน

https://www.lamphun.go.th/th/documents-download/536/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2563

https://www.lamphun.go.th/uploads/17/2021-04/a5dd79ad5cea791e6551c0491ca8965d.pdf

https://www.lamphun.go.th/uploads/19/2021-04/a7469ec192a188595dc8dc4b69261bdf.pdf 

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

https://www.cgd.go.th/cs/lpn/lpn/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.html?page_locale=th_TH

https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B52563.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B52563.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438177366662&ssbinary=tr

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

https://www.doe.go.th/prd/lamphun/strategy/param/site/94/cat/3/sub/0/pull/category/view/list-label

https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/lamphun_th/1b3318f60198ce62ba28c1189bfabe44.pdf

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

http://lamphun.mnre.go.th/th/information

http://lamphun.mnre.go.th/th/information/list/1565

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]