เลือกภาษา ::
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของจังหวัดลำพูน และหน่วยงานต่างๆ

จังหวัดลำพูน

https://www.lamphun.go.th/ita2/2020

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5f0ac105d38a8.pdf

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

https://www.alro.go.th/lamphun/ewt_dl_link.php?nid=363

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

https://www.cgd.go.th/cs/lpn/lpn/ViewNews.html?content=News:1428562215134

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

http://www.industry.go.th/lamphun/index.php/2020-02-12-03-36-51/2020-02-12-03-38-28/22991-090426022563

http://www.industry.go.th/lamphun/index.php/2020-02-12-03-36-51/2020-02-12-03-38-28/22991-090426022563/file

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

http://www.mnre.go.th/lamphun/th/index

http://www.mnre.go.th/attachment/iu/download.php?WP=qUIcnKtkpQWgZaqCGWOghJstqTgcWat1pQWgZKpmGQWgG2rDqYyc4Uux

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]