เลือกภาษา ::
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ของจังหวัดลำพูน และส่วนราชการต่างๆ

จังหวัดลำพูน

https://www.lamphun.go.th/ita2/2020

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5f0e9894bf583.pdf

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

https://alro.go.th/ewtadmin/ewt/lamphun/more_news.php?cid=24

https://alro.go.th/ewtadmin/ewt/lamphun/ewt_dl_link.php?nid=360

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

https://www.opsmoac.go.th/lamphun-action_plan-preview-421391791793

https://www.opsmoac.go.th/lamphun-action_plan-files-421391791795

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

http://www.mnre.go.th/lamphun/th/information/list/1560

http://www.mnre.go.th/lamphun/th/information/list/1560

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-news/9966/view.php?_did=25949

https://www.dlt.go.th/minisite/m_upload/editor-pic/lamphun/files/11(1).PDF

 

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 8 1 4 0

วันนี้

จำนวน

23

สัปดาห์นี้

จำนวน

205

เดือนนี้

จำนวน

896

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]