เลือกภาษา ::
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ของจังหวัดลำพูน และส่วนราชการต่างๆ

จังหวัดลำพูน

https://www.lamphun.go.th/ita2/2020

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5f0e9894bf583.pdf

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

https://alro.go.th/ewtadmin/ewt/lamphun/more_news.php?cid=24

https://alro.go.th/ewtadmin/ewt/lamphun/ewt_dl_link.php?nid=360

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

https://www.opsmoac.go.th/lamphun-action_plan-preview-421391791793

https://www.opsmoac.go.th/lamphun-action_plan-files-421391791795

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

http://www.mnre.go.th/lamphun/th/information/list/1560

http://www.mnre.go.th/lamphun/th/information/list/1560

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-news/9966/view.php?_did=25949

https://www.dlt.go.th/minisite/m_upload/editor-pic/lamphun/files/11(1).PDF

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]