เลือกภาษา ::
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆ

จังหวัดลำพูน

https://www.lamphun.go.th/th/advertise

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-news/6693/

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-news/6693/view.php?_did=25501

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.doae.go.th/

http://www.lamphun.doae.go.th/?p=2785

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

https://www.lamphunhealth.go.th/office/frontend/web/

http://203.157.196.7/web_ssj/webmanager/uploads/2020-07-09135525%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9E.%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84.pdf

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

https://lamphun.mol.go.th/

https://lamphun.mol.go.th/news/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%81-%e0%b8%9a-%e0%b8%88-%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%99

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

https://www.m-culture.go.th/lamphun/main.php?filename=index#article

https://www.m-culture.go.th/lamphun/ewt_dl_link.php?nid=1499&filename=index

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

http://industry.go.th/lamphun/index.php/news

http://industry.go.th/lamphun/index.php/news/item/11785-24062563

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]