เลือกภาษา ::
09 Social Network

Social Network

สำนักงานจังหวัดลำพูน

Line : http://line.me/ti/p/~lamphun.stg

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.m-society.go.th/

https://www.facebook.com/lamphunmso?epa=SEARCH_BOX

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-photo/7654/view.php?_did=3064

https://th-th.facebook.com/people/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99/100006760398863

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.doae.go.th/

https://www.facebook.com/aimalin.ext?fref=ts

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน

https://www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99-427580007617971/

http://www.aecthaibiz.com/SitePages/aec_hotline.aspx

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน

https://www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99-120351138313041/

http://lamphun.labour.go.th/2018/home

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน

https://www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99-747122305421283/

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002274572781

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

https://www.facebook.com/industry.Lamphun/

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

https://www.facebook.com/lumphun.onab/

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

https://www.cgd.go.th/cs/lpn/lpn/QR_Code.html

https://www.cgd.go.th/cs/lpn/lpn/หน้าหลัก2.html?page_locale=th_TH

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

http://pvlo-lpn.dld.go.th/index.php

https://www.facebook.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99-619462574918646/

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

https://www.facebook.com/lamphunfishpro

https://www4.fisheries.go.th/fpo-lamphun

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]