เลือกภาษา ::
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2561

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER0/DRAWER043/GENERAL/DATA0000/00000034.PDF

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

https://drive.google.com/file/d/1vsAmNWjY0A21pcfkVPgAmzD5S04m6bxo/view

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

http://203.157.196.7/web_ssj/webmanager/uploads/2019-01-03152654%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C62.pdf

http://203.157.196.7/web_ssj/webmanager/uploads/2019-01-03152719%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A162.pdf

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-news/7805/view.php?_did=14910

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.doae.go.th/index_plan60.htm

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน

http://www.dol.go.th/lamphun/Pages/Purchase.aspx

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

http://www.industry.go.th/lamphun/index.php?option=com_k2&view=item&id=11512

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

http://pvlo-lpn.dld.go.th/images/stories/prakad/2561/finance10.pdf

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]