เลือกภาษา ::
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

จังหวัดลำพูน

http://123.242.167.132/public/img/90093319820180906_032255.pdf

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.m-society.go.th/wp-content/uploads/2019/06/03-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B3.pdf

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

https://www.lamphunhealth.go.th/office/frontend/web/?r=site/view&id=1412

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

www.dlt.go.th/minisite/m_upload/editor-pic/lamphun/files/New%20Doc%202019-02-01%2010_15_18_7.pdf

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-news/7810/view.php?_did=14904

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.doae.go.th/index_planyear62.htm

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน

http://www.aecthaibiz.com/province_new/news_detail.html?pv=51&pi=462164

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

http://www.industry.go.th/lamphun/index.php/about/2018-01-26-03-48-44/2562-1

สำนักงานพระพุทธสาสนาจังหวัดลำพูน

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ukBZhXAySKMNeK9vMgIb8v7ZIvbZQUSdkwErM9MK6Us/edit?ts=5c512c3c#gid=306630350

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EL62Mrz9SJPzBeQQYtCxtYkRsjHro09LwOiJeOjpraE/edit?ts=5c50074d#gid=106954295

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=filename&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D%22%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5+2562%2C0.pdf%22&blobheadervalue2=filename%3D%22%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5+2562%2C0.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438173385045&ssbinary=true

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]