เลือกภาษา ::
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ของจังหวัดลำพูน และหน่วยงานต่างๆ

จังหวัดลำพูน

https://www.lamphun.go.th/ita2/2020

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5f0ac2f33103e.pdf

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

https://alro.go.th/ewtadmin/ewt/lamphun/more_news.php?cid=24

https://alro.go.th/ewtadmin/ewt/lamphun/ewt_dl_link.php?nid=361

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

https://www.cgd.go.th/cs/lpn/lpn/ViewNews.html?content=News:1428562215134

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

http://www.industry.go.th/lamphun/index.php/2020-02-12-03-36-51/2020-02-12-03-39-04/2020-02-12-03-40-37/2562-3

http://www.industry.go.th/lamphun/index.php/2020-02-12-03-36-51/2020-02-12-03-39-04/2020-02-12-03-40-37/2562-3

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

http://www.mnre.go.th/lamphun/th/information/list/1565

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]