เลือกภาษา ::
E-Service หน่วยงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

http://pvnweb.dpt.go.th/lamphun/index.php/e-service/2019-06-27-02-43-35

http://pvnweb.dpt.go.th/lamphun/index.php/e-service/90

http://pvnweb.dpt.go.th/lamphun/index.php/e-service/2019-06-27-02-44-24

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-photo/7654/view.php?_did=3064

http://ebooking.dlt.go.th/ebooking/

http://gecc.dlt.go.th/web_booking/page/

http://ins.dlt.go.th/cmpweb/

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

http://www.publicconsultation.opm.go.th/phs/new_index3.asp

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน

http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

http://www.dld.go.th/th/index.php/th/service-people/e-service-menu

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

http://www.mnre.go.th/lamphun/th/service

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]