เลือกภาษา ::

ITA จังหวัดลำพูน

08 Q&A

Q&A

สำนักงานจังหวัดลำพูน

Line : http://line.me/ti/p/~lamphun.stg

http://lamphun.mnre.go.th/th/question

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.m-society.go.th/?page_id=566

http://www.lamphun.m-society.go.th/

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

https://Lamphunhealth.go.th

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-contact-us/2686/

https://www.dlt.go.th/th/faqs/

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-webboard/2708/

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.doae.go.th/wordpress/?forum=main

https://www.facebook.com/groups/608055652593051/

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน

https://www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99-427580007617971/

http://www.aecthaibiz.com/SitePages/aec_hotline.aspx

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน

http://lamphun.labour.go.th/2018/

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002274572781

http://app.dol.go.th/DOL1I008.aspx

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

http://www.industry.go.th/lamphun/index.php/contacts

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

http://ic.onab.go.th/index.php?option=com%20_ckforms&view=ckforms&id=2&Itemid=153

https://www.facebook.com/lumphun.onab/

 

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

https://www.cgd.go.th/cs/lpn/lpn/QR_Code.html

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

http://pvlo-lpn.dld.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=190:2014-07-18-03-58-32&catid=20:2011-10-18-09-46-00

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/webboard/topic_page/fpo-lamphun

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]