เลือกภาษา ::
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือหารจัดหาพัสดุรายเดือน จังหวัดลำพูน

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER0/DRAWER043/GENERAL/DATA0000/00000027.PDF

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

https://drive.google.com/file/d/1itELLJ9O9EJNswJx8Xq9GWbLhIBVz4Vg/view

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

http://203.157.196.7/web_ssj/webmanager/uploads/2019-01-03152543%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B562-%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B.pdf

http://203.157.196.7/web_ssj/webmanager/uploads/2019-01-03152606%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B562-%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf

http://203.157.196.7/web_ssj/webmanager/uploads/2019-01-03152628%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B562-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-news/7805/view.php?_did=14910

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-news/7843/view.php?_did=17146

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.doae.go.th/index_plan60.htm

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

https://www.cgd.go.th/cs/lpn/lpn/9.8.2.html

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]