เลือกภาษา ::
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d12efddde7c9.PDF 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

http://pvnweb.dpt.go.th/lamphun/index.php/2019-06-26-09-07-59/2019-06-26-09-56-08

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.m-society.go.th/?page_id=6071

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

https://www.lamphunhealth.go.th/office/frontend/web/index.php?r=site/view&id=1658

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

https://www.info.go.th/#!/th/ListOrganization/0804

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.doae.go.th/index_citizen.html

ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน

https://lamphundopa.go.th/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d12efddde7c9.PDFสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน

http://www.aecthaibiz.com/province/citizen_guide.html?pv=51

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน

http://office.cpd.go.th/develop/index.php/2016-05-23-07-13-31/2017-07-19-06-48-55

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน

http://www.dol.go.th/lamphun/Pages/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99.aspx

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

http://www.industry.go.th/lamphun/index.php/2015-12-17-03-11-15/22937-2019-02-21-07-35-18

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

https://www.cgd.go.th/cs/lpn/lpn/คู่มือประชาชน.html

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

http://manage.dld.go.th/index.php/th/service-menu/manual-service-menu/100-2015-12-29-03-44-42

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20170407100953_file.pdf

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20170407101929_file.pdf

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20170407101554_file.pdf

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]