เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: จังหวัดลำพูน ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมบริเวณอนุสาวรีย์ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๑ แห่ง จำนวน ๓,๑๗๙,๘๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

วันที่ 20 ส.ค. 2564, 15:20 [ จำนวนคนเข้าดู 156 ]

数量进入网站的人

0 0 0 0 5 3 3 3 7

今天

数量

405

这星期

数量

2076

这月

数量

6652

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]