เลือกภาษา ::
คณะสงฆ์ และคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๗ จังหวัดลำพูน ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้น
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 6 ส.ค. 2561, 14:30

เช้าวันนี้  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  ที่หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๗ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ ประธานในพิธี มีพระพรหมมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ มี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย คณะสงฆ์ และคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๗ ( เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน )คณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม ได้กำหนดให้มีการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เป็นโครงการที่จะต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์ขึ้นในสังคมให้เร็วที่สุด จึงมีการประชุมสัมนาเพื่อยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วมประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในระดับจังหวัด ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระดับภาค การปรองดองคณะสงฆ์สรุปผลการดำเนินงาน และให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ” เกิดขึ้นจากสถานการณ์บ้านเมืองที่ประสบปัญหาการกระทำผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การระบาดของยาเสพติด และอบายมุข การแตกแยกทางความคิด ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ล้วนเกิดขึ้นจากการขาดสติ จิตสำนึก ศีลธรรมและคุณธรรมจริยธรรมอันจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมจึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จึงมุ่งเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติให้เกิดความสงบ สันติสุข โดยส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล ๕ มาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:57

                วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 17:02

               วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ที่ ท่าข้าว บริษัท แอล วาย...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 15:16

               วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2565) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายฮิกุจิ เคอิจ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:59

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 9 5 3 2 4

今天

数量

29

这星期

数量

1342

这月

数量

5580

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]