เลือกภาษา ::
คณะสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเสวนาถึงแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำกวงอย่างยั่งยืน ชื่นชมทุกภาคส่วนที่ร่วมกันดูแลรักษาน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 14 ส.ค. 2563, 14:13

วันที่ (14 สิงหาคม 2563) ที่บริเวณถนนหลังสนามกีฬากลางเมืองลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายณรงค์ อ่อนสะอาด ในฐานะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) และพลโทอำพล ชูประทุม สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดลำพูน โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี สมชัย แตงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการน้ำแห่งชาติ ภาค 1 นายวุฒิชัย รักษาสุข ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำของฝายบ้านยู้ และการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของจังหวัดลำพูน

                โอกาสนี้ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันเสวนาถึงแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำกวง ในหัวข้อ "การส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ำกวงอย่างยั่งยืน" เพื่อติดตามและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการในการรักษาคุณภาพน้ำในลำน้ำกวง การกำจัดผักตบชวา การป้องกันน้ำล้นตลิ่ง และการเก็บรักษาน้ำไว้ใช้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ตลอดจนปัญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

                รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดสำพูน ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยเน้นแหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ แม่น้ำกวง ตั้งแต่อำเภอบ้านธิถึงอำเภอป่าซาง ที่ประสบปัญหาการแพร่กระจายของผักตบชวาและวัชพืชในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำกวงมีน้อย ทำให้การแพร่ขยายพันธุ์ของผักตบชวาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหากีดขวางการไหลระบายของน้ำ รวมทั้ง ทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่ไม่สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด โดยด้มีมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1. การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย  2. การแบ่งเขตพื้นที่ในการรับผิดชอบโดยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำกวง จำนวน 11 แห่ง   3. รายงานผลการดำเนินง่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้มีการเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและได้ติดตั้งทุ่นดักผักตบชวาในแม่น้ำกวงในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละพื้นที่  4. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณืในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่มีประสิทธิภาพ ,ขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ในการดำเนินงาน และสภาพของพื้นที่แม่น้ำไม่เอื้ออำนวย เช่น ตลิ่งสูง เป็นต้น

                สำหรับผลการดำเนินการที่ผ่านมา จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการสำรวจปริมาณผักตบชวาในพื้นที่ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำหลาก ปี 2563 โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1. พื้นที่บริเวณที่มีปริมาณผักตบชวาและวัชพืชคอนข้างน้อยหรือเบาบาง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นภายในพื้นที่จังหวัดที่มีความพร้อม เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน   2. พื้นที่บริเวณที่มีปริมาณผักตบชวาและวัชพืชคอนข้างหนาแน่น เกินศักยภาพของเครื่องมือและอุปกณ์ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดมีอยู่ จำเป็นจะต้องใช้ เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพดำเนินการ จังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนเรือพอนทูนบรรทุกรถขุด และเรือกำจัดผักตบชวาขนาดเล็กของกรมโยธาธิการและ-ผังเมือง

                ทั้งนี้ การบริหารจัดการน้ำในลำน้ำกวงนั้น มีการบริหารจัดการในทุกมิติตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยมีความคืบหน้าและความพร้อมในการบริหารจัดการและร่วมกันขับเคลื่อนของทุกภาคส่วนในหลายๆกิจกรรม อาทิ การวางแนวทางในการเตรียมสร้างอุโมงค์ผันน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในช่วงระยะ 3-5 ปี   ในส่วนของการก่อสร้างฝายพัชรธรรม รวมถึงสร้างจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง เพื่อเป็นที่กักเก็บน้ำ เป็นที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์สัตว์น้ำ รวมถึงการรักษาคุณภาพน้ำไปพร้อมๆ กับการสร้างศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดในการจัดทำแลนด์มาร์ค ตลาดกรีนมาร์เกต(ตลาดต้นไม้) เลียบลำน้ำกวง เป็นต้น  ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดนี้นับว่าเป็นความร่วมมือกันของทุกส่วนทุกฝ่ายในพื้นที่อย่างเข็มแข็ง จริงจัง ต่อเนื่อง

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:57

                วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 17:02

               วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ที่ ท่าข้าว บริษัท แอล วาย...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 15:16

               วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2565) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายฮิกุจิ เคอิจ...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:59

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 9 6 6 0 4

今天

数量

248

这星期

数量

1660

这月

数量

6166

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]