นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล 08:30 น. ประธานพิธีเปิดงานสัมมนา  "Forum 2023: NEC Lamphun Moving Forward Together" อนาคตลำพูนกับการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC)   ห้องประชุมชั้น 1 โรงแรม แกรนด์ปา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน สถาบันวิจัยพหุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15:00 น. กิจกรรมปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพร เพื่อขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ ?โคก หนอง นา โมเดล? (CLM) ระดับตำบล หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง พช. (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย)