นายสันติธร ยิ้มละมัย

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย 16:00 น. ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สำนักพุทธฯ (การแต่งกาย :ชุดผ้าไทย /ชุดพื้นเมือง สีขาว,สีเหลือง)
18:00 น. ประธานในพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทานสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 และเปิดงานประจำปี วันรพีเลิศ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน รร.รพีเลิศวิทยา (การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก)