วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน
วันพุธ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07:00 น. ประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สพศ. (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยสีขาว)
16:30 น. ประธานพิธีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2567 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วธ. (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก)
19:00 น. ประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สพศ. (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยสีขาว)
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07:00 น. ประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 วัดพระพุทธบาทตากผ้า( พระอารามหลวง) ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง สพศ. (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยสีขาว)
10:00 น. ตรวจติดตามความพร้อมการเตรียมการเลือกตั้งวุฒิสภา อำเภอบ้านโฮ่ง
13:00 น. ตรวจติดตามความพร้อมการเตรียมการเลือกตั้งวุฒิสภา อำเภอลี้
16:00 น. พิธีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2567 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วธ. (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก)
19:00 น. พิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สพศ. (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยสีขาว)
นายโยธิน ประสงค์ความดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07:00 น. ทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุ-สามเณร จำนวน 99 รูป วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วธ./ การแต่งกาย ชุดพื้นเมือง ชุดสุภาพสีขาว
09:30 น. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ และให้กำลังใจอำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE  ห้องประชุม รพ.หริภุญชัย เมโมเรียล สสจ./ผวจ.ลพ. มอบหมาย
11:00 น. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ และให้กำลังใจอำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ห้องประชุมบริษัท ซีพี ออลล์ฯ สสจ./ผวจ.ลพ. มอบหมาย
14:00 น. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ และให้กำลังใจอำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านทากู่ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา สสจ./ ผวจ.ลพ. มอบหมาย
16:00 น. พิธีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2567 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วธ. (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก)
19:00 น. พิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สพศ. (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยสีขาว)
นายสมาน กองแก้ว
ปลัดจังหวัดลำพูน
07:00 น. ทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุ-สามเณร จำนวน 99 รูป วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วธ./แต่งกาย : ชุดพื้นเมือง ชุดสุภาพสีขาว
16:00 น. พิธีสรงน้ำสรงพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2567 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว (สวมหมวก)
19:00 น. พิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วธ./แต่งกาย : ชุดผ้าไทยสีขาว
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
07:00 น. พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วธ.
16:00 น. ร่วมขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน พร้อมเครื่องราชสักการะ น้ำทิพย์ดอยขะม้อ และน้ำทิพย์จาก 7 อำเภอ  จากหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ไปตามถนนรอบเมืองในเข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วธ. (แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก)
17:00 น. พิธีสรงน้ำสรงพระราชทานพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2567 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
19:00 น. พิธีแห่โคมวันวิสาขบูชา เวียนเทียน สวดเบิกพร้อมกัน 4 วิหาร วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร