วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน
วันพุธ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
06:30 น. สภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/2566 อาคารฮอมบุญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อบจ.ลพ./ทม.ลพ. (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย)
09:30 น. ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off การพัฒนาพื้นที่ สู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วัดป่าวิสุทธิญาณมงคล บ้านดอยแก้ว ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา อ.แม่ทา (การแต่งกาย : ชุดสุภาพ)
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5  ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ปค.
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
06:30 น. สภากาแฟ ครั้งที่ 9/2566 อาคารฮอมบุญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อบจ.ลพ./ทม.ลพ. (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย)
09:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566 ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ทสจ.
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
06:30 น. สภากาแฟ ครั้งที่ 9/2566 อาคารฮอมบุญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อบจ.ลพ.และทม.ลพ. : เจ้าภาพ/แต่งกาย : ชุดผ้าไทย
09:00 น. ประธานพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2566  บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 8 ต.ลี้ อ.ลี้ อ.ลี้/แต่งกาย : ชุดสุภาพ
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566 ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 พมจ.
นายโยธิน ประสงค์ความดี
ปลัดจังหวัดลำพูน
06:30 น. สภากาแฟ ครั้งที่ 9/2566 อาคารฮอมบุญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อบจ.ลพ.และทม.ลพ. : เจ้าภาพ
09:30 น. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม kick off การพัฒนาพื้นที่สู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วัดป่าวิสุทธิญาณมงคล บ้านดอยแก้ว ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา อำเภอแม่ทา
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฯ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566 ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ปกครอง
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
06:30 น. สภากาแฟ ครั้งที่ 9/2566 อาคารฮอมบุญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อบจ.ลพ.และทม.ลพ. : เจ้าภาพ
09:30 น. การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 (นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์) พื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง พื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง สนจ./กยพ.