วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน
วันจันทร์ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมากราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ห้องประชุมจามเทวี ปภ
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สสจ
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สสจ.
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ห้องประชุมจามเทวี ปภ.
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สสจ.
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ห้องประชุมจามเทวี ปภ./ป้องกันจังหวัด
13:00 น. ประธานตรวจประเมินผลงานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับอำเภอ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเครือข่ายภาคเกษตร ระดับตำบลอุโมงค์ หมู่ที่ 2 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน ปค.
13:30 น. การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สสจ./ป้องกันจังหวัด
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สสจ.